જરા હળવાશથી લેજો!!!

સાંપ્રત મુદ્દાઓ ઘણાં માધ્યમોમાં જુદી જુદી રીતે વ્યક્ત થાય છે. તેવું જ એક માધ્યમ છે કાર્ટૂન્સ. અહીં નવો ઉપક્રમ શરુ કરવાનો પ્રયાસ છે. જેમાં સાંપ્રત વિષયો પરના કાર્ટૂન્સ દર અઠવાડિયે આપના સુધી પહોચાડવા પ્રયત્ન કરીશું.

– સંપાદક

અઠવાડિક કાર્ટૂન : સપ્ટેમ્બર 2020(ત્રીજું)

નોંધ : આ માધ્યમ દ્વારા અમે કાર્ટૂનનું સંકલન કરીને રજૂઆત કરીએ છીએ. કાર્ટૂનિસ્ટ મિત્રોના આભાર સહ કોપીરાઇટ સૌ કાર્ટૂનિસ્ટ મિત્રોના જ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s